برنامه مصرف مکمل BaharFit

تغذیه و مکمل های غذایی بخش مهمی از ورزش محسوب میشوند و نتیجه تمرینات ورزشی را رقم میزند.امروزه با توجه به کاهش کیفیت مواد غذایی استفاده از مکمل های غذایی امری اجتناب ناپذیر است، بویژه برای ورزشکاران که فعالیت بدنی بیشتری انجام می دهند و نیاز به دریافت مقدار بیشتری مواد مغذی دارند. یکی از مهمترین قسمت های مصرف مکمل، نوع و دوز مناسب استفاده از آنهاست که باید با حساسیت بیشتری مصرف شوند.
مکمل ها باید با توجه به فاکتورهایی مانند وزن بدن، سدت فعالیت، هدف تمرین، دفعات تمرین، نوع تغذیه و عوامل متعدد دیگری مصرف شوند.
شما می توانید. زیر نظر متخصص فیزیولوژی ورزشی و مربی با خیال راحت برنامه غذایی و تمرینی خود را با مصرف مکمل کامل کنید.


برنامه‌‌ها